Keskkonnajuhtimise süsteem

ECCOM OÜ keskkonnajuhtimise süsteem on üles ehitatud lähtuvalt standardi ISO 14001:2015 nõuetest ning on integreeritud juhtimissüsteem. 

Kvaliteedi ja keskkonnaalaste nõuete täitmise eest vastutavad kõik töötajad oma vastutusalas (nii juhtkond kui töötajad). Kohustume järgima kõiki meile kohalduvaid seaduslikke ja muid nõudeid.
 
Väldime oma tegevustega keskkonnareostust ning meile on oluline saastamise vältimine ja kokkuhoidlik tegutsemine, maksimeerime materjalide taaskasutust. Enamus tarnepakenditest on taaskasutatud ning jäätmeid sorteeritakse vähemalt 7 erineval viisil.
 
Keskkonnajuhtimise (KKJS) eesmärk on keskkonnaalase tulemuslikkuse parandamine, seadusjärgsete nõuete täitmine ja keskkonnaeesmärkide saavutamine. Sh on eesmärk anda raamistik ettevõtte keskkonnakaitseks, reageerida muutuvale olukorrale, saavutada tasakaal keskkonna, sotsiaalse ja majandusliku alamsüsteemide vahel.
 
Keskkonnaga seotud probleemide sihipäraseks lahendamiseks ja negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks on formuleeritud eesmärgid, tegevused, mõõdikud, vastutajad ja tähtajad. 
 
Ettevõte on määratlenud keskkonnaalased juhtpõhimõtted, mis sisaldavad endas kohustumust:
-keskkonnakaitse osas, sh saastamise ärahoidmine, vastavuskohustust täitmise osas, pideva parandamise ja keskkonnaalase tulemuslikkuse parandamise osas.
 
Ettevõte tagab, et tema kontrolli all töötavad isikud on teadlikud keskkonnaalastest juhtpõhimõtetest, olulistest keskkonnaaspektidest, oma tööga seotud tegelikest või võimalikest mõjudest, sellest, kuidas nad saavad kaasa aidata KKJS mõjususele, suurendatud keskkonnaalase tulemuslikkuse kasust, KKJS eiramise tagajärgedest ja vastavuskohustuste eiramise tagajärgedest.